Infolinia 33 444 88 80

Regulamin

Regulamin
odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower”
w Jastrzębiu-Zdroju

1.Postanowienia ogólne.
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower” umożliwiającego wypożyczanie i korzystanie z rowerów publicznych na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój.

1.2 Usługodawcą (operatorem) odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower” na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój jest BikeU Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
1.3 Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
1.4 Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą na poniższy adres e-mail: bok@polskirowermiejski.pl

2. Definicje.
2.1 Regulamin – niniejszy regulamin, określający reguły i warunki korzystania z systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, zakres praw i obowiązków oraz kwestie dotyczące ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności przez Usługodawcę i Użytkownika.
2.2 Usługodawca, Operator „Polski Rower”, Operator – BikeU Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, która realizuje usługi związane z obsługą odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower” na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój
2.3 System Roweru Publicznego „Polski Rower”, System „Polski Rower” – zorganizowany przez Usługodawcę system odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, składający się w szczególności z infrastruktury, urządzeń, oprogramowania i systemu łączności.
2.4 Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Systemu „Polski Rower”, która dokonała rejestracji na stronie internetowej, zaakceptowała Regulamin i Umowę, potwierdziła rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiściła opłatę inicjalną w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100).
2.5 Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, określające wzajemne prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji w Systemie „Polski Rower”.
2.6 Obszar Systemu „Polski Rower” – granice administracyjne Miasta Jastrzębie–Zdrój.
2.7 Serwis „Polski Rower” – czynności związane z relokacją, konserwacją, naprawą i utrzymaniem floty rowerów w Systemie „Polski Rower”.
2.8 Biuro Obsługi Klienta (BOK) – uruchomiona przez Operatora infolinia zapewniająca Użytkownikom kontakt telefoniczny z Operatorem systemu „Polski Rower” pod numerem +48 33 444 88 80 oraz kontakt mailowy na adres bok@polskirowermiejski.pl
2.9 Stacja „Polski Rower” – zwarta konstrukcja złożona z Terminalu oraz stojaków „Polski Rower” umożliwiających wpięcie i wypięcie rowerów celem realizacji wypożyczeń i zwrotów w ramach systemu „Polski Rower”.
2.10 Terminal – urządzenie przeznaczone do realizacji zwrotów i wypożyczeń rowerów w ramach Systemu Roweru Publicznego „Polski Rower”.
2.11 Stojak „Polski Rower” – urządzenie umożliwiające wstawienie roweru „Polski Rower” i jego zabezpieczenie, wypięcie i wpięcie w procesie realizacji wypożyczenia i zwrotu w ramach Systemu „Polski Rower”.
2.12 Identyfikator Użytkownika – osobisty numer telefonu komórkowego Użytkownika (login) oraz 4-cyfrowy numer PIN nadany Użytkownikowi podczas procesu rejestracji w Systemie „Polski Rower”.
2.13 Tabela opłat – zestawienie opłat za korzystanie z Systemu „Polski Rower” stanowiące integralną część Umowy.
2.14 Rachunek Użytkownika – osobisty rachunek Użytkownika w Systemie „Polski Rower”, przy użyciu którego realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu „Polski Rower”  zgodnie z Tabelą Opłat.
2.15 Przelewy24.pl – system płatności internetowych umożliwiających doładowywanie Rachunku Użytkownika w Systemie „Polski Rower”.
2.16 Opłata inicjalna – bezzwrotna kwota wpisowego do systemu wynosząca 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych i 00/100), uiszczana przez Użytkownika podczas rejestracji w Systemie Roweru Publicznego „Polski Rower” warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu „Polski Rower”.
2.17 Kwota doładowania – środki finansowe przekazywane na Rachunek Użytkownika w Systemie „Polski Rower” za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl przeznaczone w całości na pokrycie opłat związanych z realizacją wypożyczeń rowerów w systemie „Polski Rower”.
2.18. Wypożyczenie roweru – procedura pobrania przez Użytkownika roweru ze Stacji „Polski Rower” po uprzednim zalogowaniu się w Terminalu przy użyciu Identyfikatora Użytkownika (login i PIN) lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
2.19 Zwrot roweru – proces oddawania przez Użytkownika roweru do Stacji „Polski Rower”, opisany szczegółowo w punkcie 9 Regulaminu.
2.20 Aplikacja mobilna – oprogramowanie do urządzeń mobilnych umożliwiające korzystanie z Systemu Roweru Publicznego „Polski Rower”.

3. Warunki korzystania z Systemu Roweru Publicznego „Polski Rower”.
3.1 Warunkiem korzystania z Systemu Roweru Publicznego „Polski Rower” jest:
a) przeprowadzenie przez Użytkownika procedury rejestracji na stronie www.polskirowermiejski.pl
b) akceptacja postanowień Regulaminu;
c) podanie przez Użytkownika niezbędnych danych osobowych;
d) potwierdzenie rejestracji poprzez akceptację linku aktywacyjnego w wiadomości aktywacyjnej;
e) dokonanie bezzwrotnej opłaty inicjalnej w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych i 00/100), przy czym do korzystania z Systemu „Polski Rower” niezbędne jest utrzymywanie przez Użytkownika stanu Rachunku Użytkownika na poziomie co najmniej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100).

3.2 Do korzystania z Aplikacji mobilnej w systemie „Polski Rower”, w tym prawidłowego korzystania z jej funkcjonalności, niezbędne są:
a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies i Java Script.

3.3. Operator „Polski Rower” wydaje Użytkownikowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie „Polski Rower” oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4 Warunkiem koniecznym do wypożyczenia jest posiadanie przez Użytkownika na Rachunku Użytkownika środków finansowych w wysokości minimum 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru.
W przypadku chęci nabycia uprawnienia do wypożyczenia dwóch rowerów warunkiem koniecznym do wypożyczenia dwóch rowerów jest posiadanie przez Użytkownika na Rachunku Użytkownika środków finansowych w wysokości minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100)
Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane w Systemie „Polski Rower”.
3.5.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za rower i wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy od chwili jego wypożyczenia do chwili jego zwrotu. Za moment wypożyczenia uważa się zakończony prawidłowo proces wypięcia roweru ze Stacji „Polski Rower” oraz potwierdzenie tego faktu komunikatem głosowym Terminalu. Za moment zwrotu roweru uznaje się wstawienie roweru do stacji przez Użytkownika oraz potwierdzenie zwrotu komunikatem głosowym Terminalu.
3.6 Korzystanie z wypożyczonego roweru jest dozwolone wyłącznie w Obszarze Systemu „Polski Rower”.
3.7 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.polskirowermiejski.pl (załącznik nr 2). Podpisane oświadczenie musi być doręczone Operatorowi poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora „Polski Rower” – BikeU Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
3.8 Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Operatora „Polski Rower” poprzez BOK o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt w miejscowym Komisariacie Policji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za kradzież wypożyczonego roweru w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą podczas trwania wypożyczenia, polegającego na:
a) braku wpięcia roweru do stojaka podczas Zwrotu roweru;
b) braku zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym podczas postoju lub Zwrotu roweru.

4. Odpowiedzialność i zobowiązanie Użytkownika.
4.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4.2. Użytkownik zobowiązuje dokonać Zwrotu roweru w stanie niepogorszonym ponad normalne jego używanie. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z BOK i zgłoszenia nieprawidłowości celem jak najszybszego wyeliminowania ich przez Serwis „Polski Rower”. W przypadku udowodnionych i zawinionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego używania roweru wchodzącego w skład Systemu „Polski Rower”, Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty naprawy i doprowadzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, za wykonanie napraw Operator wystawi Użytkownikowi rachunek lub fakturę VAT uwzględniające koszty części wg cennika oraz nakład pracy poniesiony przez Serwis „Polski Rower” na naprawę roweru.
4.3. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszystkie rowery, z których korzysta w ramach Systemu „Polski Rower”, od momentu wypożyczenia do momentu Zwrotu roweru. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić w czasie korzystania prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym lub nie pozostawianie roweru bez nadzoru. W razie nieprawidłowego Zwrotu roweru, Użytkownik zobowiązany jest pokryć Operatorowi „Polski Rower” szkody wynikłe z tego tytułu.
4.4. Użytkownik może udostępnić rower osobie trzeciej do bezpłatnego używania. W razie udostępnienia roweru osobie trzeciej zarówno Użytkownik, jak i osoba trzecia, są odpowiedzialni względem Operatora systemu „Polski Rower” za to, że rower będzie używany zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Regulaminu.
4.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez niego obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas nieprawidłowego korzystania z Systemu „Polski Rower” oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat i innych kar nałożonych na Użytkownika z jego własnej winy w związku z korzystaniem z Systemu BikeU. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadkach wskazanych w zdaniach poprzedzających niniejszego punktu.
4.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu „Polski Rower” przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami mechanicznymi.
4.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu „Polski Rower” może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego.
4.8 Użytkownik w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu „Polski Rower” (rowerów, Terminali, Stacji) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia. Operator wystawi Użytkownikowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu „Polski Rower”.
4.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu „Polski Rower” spowoduje złożenie przez Operatora „Polski Rower” zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.
4.10. Wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Użytkownika, w pełnej wysokości ponosi Użytkownik.
4.11 Zabrania się Użytkownikom przewozu rowerów „Polski Rower” wszelkimi środkami transportu prywatnego.
4.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Użytkownika określonych w przypadkach wskazanych w punkcie 3.8 lub 4.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Użytkownik.
4.13 Przekroczenie przez Użytkownika 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat

5. Rejestracja.
5.1 Rejestracja Użytkowników w Systemie „Polski Rower” odbywa się na stronie www.polskirowermiejski.pl i jest warunkiem koniecznym, dla korzystania z Systemu „Polski Rower”.
5.2 Warunkiem zarejestrowania Użytkownika w Systemie „Polski Rower” jest podanie prawdziwych danych osobowych (imię, nazwisko), danych adresowych miejsca zamieszkania Użytkownika (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego.
5.3 Numer telefonu podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji jest zarazem numerem identyfikacyjnym (Loginem) Użytkownika w Systemie „Polski Rower”.
5.4 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy
5.5. Historia wszystkich transakcji i wypożyczeń udostępniona jest wyłącznie stronom Umowy. Użytkownik zarejestrowany w Systemie „Polski Rower” ma dostęp do historii wszystkich swoich transakcji oraz wypożyczeń zrealizowanych w ramach Systemu „Polski Rower”.
5.6 W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb Użytkowników Operator „Polski Rower” używa plików cookies.

6. Formy płatności.
6.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu „Polski Rower” poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Systemu „Polski Rower”. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych przelewy24.pl zaimplementowanego na stronie www.polskirowermiejski.pl po zalogowaniu się Użytkownika na jego konto w Systemie „Polski Rower”.
6.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Użytkownika.
6.3. W trakcie trwania Umowy środki finansowe wpłacone na Rachunek Użytkownika nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 12.3 Regulaminu.

7. Wypożyczenie roweru.
7.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie „Polski Rower”, po prawidłowo przeprowadzonym przez Użytkownika procesie rejestracji, oraz posiadanie dodatniego salda na Rachunku Użytkownika (rachunku przedpłaconym), nie mniejszego niż 10,00 zł (słownie dziesięć złotych i 00/100). Zalecane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego telefonu komórkowego umożliwiającego kontakt z BOK.
7.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji „Polski Rower”, po zalogowaniu się w Systemu Roweru Publicznego „Polski Rower” Identyfikatorem Użytkownika nadanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu lub w Aplikacji mobilnej komunikatami.
7.3 Użytkownik, przed wypięciem ze Stojaka „Polski Rower” wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada przypięte do ramy zapięcie szyfrowe. W przypadku nienależytego stanu roweru Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z BOK.
7.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze, Użytkownik zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji „Polski Rower” i poinformowania o tym fakcie BOK podając numer boczny roweru.
7.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 5 kg. Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci. Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka. W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Użytkownika, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.
7.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 90 kg.
7.7 Rower wypożyczony w Systemie „Polski Rower” należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami „Polski Rower”. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.
7.9 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji „Polski Rower”, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z BOK. Pracownik BOK poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.
7.10 Zabrania się wykorzystywania zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu „Polski Rower”, do blokowania roweru na Stacji „Polski Rower”. W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator usunie je, obciążając kosztami takiego działania Użytkownika zgodnie z Tabelą Opłat.
7.11 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji „Polski Rower”, za pomocą jakiegokolwiek zapięcia. W przypadku wykrycia przez Operatora takiego roweru, zostanie on relokowany do innego miejsca, po uprzednim przecięciu zapięcia. Kosztami relokacji zostanie obciążona osoba pozostawiająca rower.
7.12 Zabrania się dokonywania przez Użytkowników jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w rowerze. Jedynym podmiotem uprawnionym do podejmowania takich działań jest Operator.
7.13 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Użytkownik zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Użytkownik jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie BOK, niezwłocznie po wystąpieniu takiego zdarzenia

8. Czas trwania wypożyczenia.
8.1 Użytkownik ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
8.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat

9. Zwrot roweru.
9.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Użytkownika w dowolnej Stacji „Polski Rower” za pomocą wsunięcia uchwytu dokującego rower do wybranego elektrozamka umieszczonego w Stojaku „Polski Rower”. Użytkownik powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zapięty, poprzez pociągnięcie roweru do siebie. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem głosowym w Terminalu. Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w Systemie „Polski Rower” i automatycznie rozliczony.
9.2 Jeśli Użytkownik nie ma możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. kiedy Stacja „Polski Rower” jest przepełniona), zobowiązany jest do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do Stojaka „Polski Rower”. W takim przypadku zwrot roweru możliwy jest tylko przy użyciu klawiatury Terminala znajdującego się na Stacji „Polski Rower”.
9.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Użytkownika, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora

10. Opłaty
10.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela opłat dostępna na stronie www.polskirowermiejski.pl oraz na stronach informacyjnych na koncie Użytkownika w Systemie (załącznik nr 1). Opłata naliczana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.
10.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.
10.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni

11. Reklamacje.
11.1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Użytkownika drogą mailową na adres: bok@polskirowermiejski.pl żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora BikeU, w terminie nie przekraczającym 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia.
11.2. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia stanowiącego powód reklamacji, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu. Po upływie 7 dni wygasa prawo do zgłoszenia reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora „Polski Rower” na adres e-mail: bok@polskirowermiejski.pl. Poza treścią zgłoszenia prawidłowo przesłana reklamacja musi zawierać dane Użytkownika zarejestrowanego w Systemie „Polski Rower”: imię i nazwisko, login, numer telefonu, adres email oraz adres zamieszkania, pozwalające na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. W przypadku przedstawienia niekompletnych danych Operator zastrzega możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
11.3. Operator „Polski Rower” rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji. W następnej kolejności Użytkownikowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 45 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.
11.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator „Polski Rower” zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
11.5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora „Polski Rower” i uiszczenie należnej opłaty w terminie do 3 dni od zdarzenia.
11.6. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora „Polski Rower” w terminie 14 dni od jej doręczenia Użytkownikowi. Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: bok@polskirowermiejski.pl. Użytkownik ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji.
11.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator „Polski Rower” nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych ewentualnych korzyści.
11.8. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, środki finansowe podlegające reklamacji są zwracane na Rachunek Użytkownika na poczet kolejnych wypożyczeń.
12. Odstąpienie od umowy.
12.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem „Polski Rower”, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: bok@polskirowermiejski.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
12.2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, gdy saldo Rachunku Użytkownika jest ujemne, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
12.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Użytkownika podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Użytkownika usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy.
12.4 Po odstąpieniu od Umowy Operator „Polski Rower” dokonuje zwrotu środków finansowych z Rachunku Użytkownika, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
13. Wypowiedzenie umowy.
13.1 Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy bok@polskirowermiejski.pl wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika wprowadzone przy rejestracji do Systemu „Polski Rower”, tj. login, imię, nazwisko adres email , a także numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu pozostających na Rachunku Użytkownika środków finansowych.
13.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, gdy saldo Rachunku Użytkownika jest ujemne, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 10.3 Regulaminu.
13.3 W przypadku rozwiązania Umowy niewykorzystane wpłacone środki finansowe to jest wszystkie wpłacone niewykorzystane kwoty doładowania zgromadzone na Rachunku Użytkownika pomniejszone o pozostającą na Rachunku Użytkownika opłatę inicjalną, Operator zwraca Użytkownikowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia rozwiązania umowy.
13.4 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu takich jak: nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru, nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu „Polski Rower”, nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaniechania lub usunięcia naruszeń.

14. Dane osobowe
14.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator „Polski Rower”.
14.2 Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby własne, związane z funkcjonowaniem Systemu „Polski Rower”.
14.3 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
14.4 Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Użytkownika.
14.5 Użytkownik może, w drodze osobnego oświadczenia, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, powierzenia jego danych osobom trzecim lub w celu kontaktu telefonicznego w celach marketingowych.
14.6 Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych/teleadresowych, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Systemie „Polski Rower”.
15. Postanowienia końcowe.
15.1 Korzystanie z System Roweru Publicznego „Polski Rower” wymaga:
a) odpowiedniego stanu zdrowia Użytkownika, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;
b) posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;
c) znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).

15.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Systemie Roweru Publicznego „Polski Rower” lub na inny wskazany przez Użytkownika adres e-mail, z wyprzedzeniem 30 dni przed wprowadzeniem zmian. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć Umowę do czasu wprowadzenia zmian w życie, przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora lub na adres e-mai bok@polskirowermiejski.pl. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Użytkownika.
15.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Użytkownika w Systemie „Polski Rower” do czasu wyjaśnienia sprawy.
15.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Załącznik nr 1

TABELA OPŁAT (kwoty brutto)

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna – 10 zł

Od 0 do 20 minuty – 0 zł

Od 21 do 60 minuty* – 1 zł
Od 61 do 120 minuty* – 2 zł
Od 121 do 180 minuty* – 3 zł
Każda następna godzina* – 4 zł

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin*
przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł

Koszt odtworzenia roweru
2000 zł.
opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru
200 zł

*Naliczanie opłat jest sekundowe.
*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 1,00 zł + 2,00 zł = 3,00 zł

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA
do odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower”
w Jastrzębiu-Zdroju

Stosownie do wymogów punktu 3.7 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower” w Jastrzębiu-Zdroju, ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a ……………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..…………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:

1.       Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich „Polski Rower” w Jastrzębiu-Zdroju, dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.polskirowermiejski.pl;
2.       Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu;
3.       Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu „Polski Rower”;
4.       Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
5.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych moich oraz ww. małoletniego w celach niezbędnych do korzystania z Systemu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celu wykonywania Umowy. Posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Operator systemu „Polski Rower”: BikeU Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia skorzystanie z usługi i Systemu „Polski Rower”

………………………..
(miejscowość, data)

………………………………
(imię i nazwisko)

* – niepotrzebne skreślić